How to make flutter app distribution for testing in Firebase

keytool -genkey -v -keystore ~/key.jks -keyalg RSA -keysize 2048 -validity 10000 -alias key 
storePassword=*
keyPassword=*
keyAlias=key